صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا گوهر سوم: عجله و شتاب، زمینه‌ی بدبختی است

گوهر سوم: عجله و شتاب، زمینه‌ی بدبختی است

منيً إن تكن حقاًتكن أحسن المني
و إلا فقـد عشنا بهـــا زمناً رغدا

«آرزو، اگر به‌جا باشد، بهترین آرزو خواهد بود وگرنه فقط چیزی است که ما، با آن، زمانی را به خوبی گذرانده‌ایم».

بردباری، فنّی پیشرفته از فنون قهرمانی است که انسان بوسیله‌ی آن بر خشم و حماقت و هوای نفس خود، غالب می‌آید. و حوصله، یعنی عجله نکردن و انجام کارها از روی عقل و حکمت؛ این دو خصلت، اضطراب را در هم می‌شکنند و هر کس، فاقد این دو خصلت باشد، خیر و خوبی بسیاری را از دست داده است. لذا مضطرب و پریشان خواهد شد. انسان بردبار و شکیبا، با صبر وبردباری، بسیاری از بدیها را دفع می‌کند، اما فرد نادان و خشمگین، بدیها را بزرگتر می‌نماید و زمینه‌های اضطراب او، افزایش می‌یابد و در وجود او ریشه می‌دواند. انسان باحوصله و شکیبا، کمتر کاری می‌کند که پشیمان شود و کمتر به انجام کاری اقدام می‌نماید که فرجام نامعلومی دارد؛ اما فرد احمق و عجول، همواره پشیمان می‌شود و اضطراب، او را فرا می‌گیرد و کارهایش سرانجام بدی خواهند داشت. انسانی که با خودش و دیگران به نرمی رفتار می‌نماید، موفق و آسوده‌خاطر خواهد بود و آرامش اعصاب خواهد یافت.

دین اسلامی ما، به نرمی و بردباری و حوصله تشویق می‌کند، پیامبرخدا ج می‌فرماید: «نرمی، در چیزی وجود ندارد مگر آنکه آن‌ را آراسته و زیبا می‌گرداند و نرمی از چیزی بیرون نمی‌شود، مگر آنکه آن‌ را زشت می‌گرداند».

تابش نور: ما لحظه‌های سعادت خود را در زندگی بخاطر چیزهایی ضایع می‌کنیم که ارزشی ندارند.

درخشش نور: و خداوند، در دین برای شما سختی قرارنداده است.