گوهرها

درخشش نور: مرا یاد کنید، شما را یاد می‌کنم.