یاقوت‌ها

درخشش نور: بدانید که با ذکر خدا دل‌ها آرام می‌گیرند.