زبرجد (یاقوت کبود)

درخشش نور: بی‌گمان رحمت خدا به نیکوکاران

نزدیک است.