صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا صدف ششم: سفارشهای مادری فرزانه

صدف ششم: سفارشهای مادری فرزانه

فكم رأينا أخا هموم
أعقب من بعد‌ها سرورا

«چه بسا افراد غمگینی را دیده‌ایم که بعد از غم‌ها‌، شادی به سراغشان آمده است».

امامه بنت حارث به دخترش ام أیاس بنت عوف در شب عروسیش، وصیت جامعی نمود که از بهترین سفارشهای زنان عرب به شمار می‌رود؛ وی در نصیحت دخترش چنین گفت: «تو از محیطی که در آن بزرگ شده‌ای، جدا می‌شوی و خانه‌ای را که در ‌آن بوده‌ای، ترک می‌گویی؛ اگر زنی به خاطر ثروت پدر و مادرش و یا به او،نیازی به شوهر نداشت، تو از تمام دختران، بی‌نیازتر از این بودی که شوهر بگیری، ولی زنان، برای مردان و مردان، برای زنان آفریده شده‌اند.

سفارش اوّل و دوّم من، این است که در برابر شوهرت قانع و فروتن باشی؛ خوب به حرفها‌یش گوش کن و از او حرف‌شنوی و اطاعت نما.

سفارش سوّم و چهارم من، این است که: مواظب چشم و بینی او باش؛ مبادا چشم او بر چیز زشتی از تو بیفتد و از تو چیزی جز بوی خوش به مشامش برسد!

پنجم و ششم اینکه: وقت خواب و غذای او را بدان؛ زیرا گرسنگی مداوم و بی‌خوابی، آتش خشم را بر‌می‌افروزد و فرد را ناراحت می‌کند.

هفتم و هشتم اینکه: از مال و فرزندان او حفاظت کن، ملاک نگهداری مال، این است که از آن به اندازه‌ی نیاز استفاده شود و معیار نگهداری فرزندان، تربیت و پرورش درست آنان، می‌باشد.

نهم و دهم اینکه: نا‌فرمان شوهرت مباش و رازش را بر‌ملا مکن، زیرا اگر از فرمان او سرپیچی نمایی، دلش را می‌رنجانی و اگر راز او را افشا کنی، به تو بی‌وفایی خواهد نمود؛ هرگز هنگامی که غمگین است، پیش‌ روی او اظهار شادمانی مکن و اگر او، شادمان بود، تو خودت را افسرده و غمگین نشان مده.

تابش نور: سعادت تو، وابسته به کسی دیگر نیست؛ بلکه در دست خودت می‌باشد.

درخشش نور: فردا خورشید، طلوع می‌کند و شاد و خوشبخت می‌شوی.