صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا صدف سوّم: احساس مظلومیت مکن.

صدف سوّم: احساس مظلومیت مکن.

انعم و لذّ فللأمور أواخر
أبداً كما كانت لهنّ أوائل

«شاد باش و لذت ببر؛ زیرا کارها پایانی دارند، همان‌طور که آغازی دارند».

عدم احساس ستمدیدگی، صفت زیبایی است که برای از بین بردن اضطراب و به طور کلی به انسان برای موفقیت در زندگی و حفاظت دوستی‌ها‌و احساس خوشبختی در کنار خانواده، یاری می‌کند، چون کسی که دید وسیعی دارد، طبیعت مردم را می‌داند، تحولات را می‌سنجد و خودش را به جای دیگران قرار می‌دهد و شرایط معلوم و نامعلوم را در نظر می‌گیرد.

فردی که دید وسیعی دارد، امور را خوب درک می‌کند و هنگام برخورد با مشکلات و یا زمانی که خواسته‌اش، تحقق نمی‌یابد؛ می‌داند که طبیعت زندگی، اینگونه است و هیچ کسی در زندگی راحت نیست؛ گاهی انسان، چیزی را دوست نمی‌دارد، اما خیر در آن است و گاهی به چیزی رغبت دارد؛ ولی آن چیز، شر می‌آورد. از این رو خیر، در آن چیزی است که خدا انتخاب کرده است.

کسی که دید وسیعی دارد احساس می‌کند که او، جزئی از جهان پهناور هستی است و هم از دردها و غم‌ها نصیبی دارد و هم از سعادت بی‌بهره نیست؛ بنابراین در سختی‌ها و ناخوشی‌ها مضطرب نمی‌شود و همانند تنگ‌نظران، احساس شکست و بدبختی نمی‌نماید وگمان نمی‌برد که این مشکل، فقط برای او پیش آمده است.

کسی که افق دیدش، وسیع است هیچگاه چنین احساساتی را به خود راه نمی‌دهد و بلکه طبیعت زندگی را در می‌یابد و می‌داند که او، جزئی از چرخه‌ی زندگی دنیا است؛ بنابراین ضمن آن که تمام تلاش خود را برای رسیدن به بهترین چیزها، صرف می‌نماید، از زندگی راضی است.

تابش نور: اکنون زمان آن است که شاد و خوشبخت باشی؛ نه فردا که در دست تو نیست.

درخشش نور: درودتان باد به خاطر شکیبایی و صبری که از خود نشان دادید.