لؤلؤها

درخشش نور: شاید خدا، بعد از این وضعیت، وضعیت جدیدی پدید آورد.