گردن‌بندها

درخشش نور: پس آنچه را که به تو داده‌ام بگیر و از شکر‌گزاران باش.