صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا شمش دهم: به هر حال تو فایده برده‌ای

شمش دهم: به هر حال تو فایده برده‌ای

قل للذي بصروف الدهر عيّرنا
هل عاند الدهر إلا من له خطر؟!

«به کسی که به خاطر چرخ روزگار به ما طعنه می‌زند، بگو: آیا روزگار، جز با افراد مهم با کسی دیگر درافتاده است؟!»

خواهرم! به امید پاداش الهی شکیبایی ورز و اگر غم و اندوهی به تو دست داد، بدان که کفّاره‌ی گناهانت می‌باشد؛ اگر یکی از فرزندانت را از دست دادی، بدان که نزد خدای یکتا برایت شفاعت می‌کند و اگر بیمار شدی، بدان که خداوند، به تو پاداش می‌دهد و اجر و پاداشت نزد خدا محفوظ است. اگر گرسنه باشی، خدا در آخرت به تو پاداش می‌دهد. فقر و بیماریت نیز اجر و پاداش به دنبال دارد؛ از این رو پاداش هیچ مشقتی، نزد خدا ضایع نمی‌شود و همچون امانتی برای صاحبش نزد خدا نگهداری می‌گردد تا در آخرت به صاحبش باز‌پس داده شود.

تابش نور: نماز، آرامش و برطرف شدن غم را تضمین می‌کند.