شکوفه‌ها

شکوفه‌ی اوّل: به‌یاد داشته‌باش که هرکس از پروردگار، طلب آمرزش کند، خداوند او را می‌آمرزد، و توبه هرکسی را که توبه نماید، می‌پذیرد و هرکس را که بر‌گردد، قبول می‌کند.

شکوفه‌ی دوّم: خواهرم! بر بی‌نوایان و ضعیفان رحم کن و با آنان مهربان باش تا خوشبخت گردی به مستمندان کمک نمای تا بهبود یابی و نسبت به دیگران کینه و دشمنی نورز تا راحت و آسوده‌ خاطر باشی.

شکوفه‌ی سوّم: خوش‌‌بین باش، زیرا خدا با تو است و فرشتگان برایت طلب آمرزش می‌کنند و بهشت در انتظار توست.

شکوفه‌ی چهارم: خواهرم! با حسن ‌ظن به پروردگارت اشک‌هایت را پاک کن و با یاد‌آوری نعمت‌هایی که خداوند، به تو ارزانی نموده، غم‌ها را از خود دور نما.

شکوفه‌ی پنجم: خواهرم! گمان مبر که کسی در دنیا به همه‌ی خواسته‌هایش دست یافته و هیچگاه صفای زندگی، برای او تیره نشده است.

شکوفه‌ی ششم: خواهرم! مانند درخت خرما بلند همّت باش که کسی را اذیت نمی‌کند و وقتی به سوی او سنگ می‌اندازند، او در عوض خرما می‌دهد.

شکوفه‌ی هفتم: خواهرم! آیا شنیده‌ای که غم خوردن، چیز از دست‌رفته را باز‌آورده باشد و آیا شنیده‌ای که ناراحت ‌شدن، اشتباه را درست کند؟! پس چرا غم می‌خوری و اندوهگین می‌شوی؟!

شکوفه‌ی هشتم: منتظر بلا و مصیبت مباش؛ بلکه همواره به امنیت و سلامتی و تندرستی چشم بدوز (ان‌شاءالله)

شکوفه‌ی نهم: با عفو عمومی و بخشیدن همه‌ی کسانی که به تو بدی کرده اند، آتش کینه و حسد را در سینه‌ات خاموش کن.

شکوفه‌ی دهم: خواهرم! غسل، وضو، استفاده از عطر (در‌خانه)، مسواک‌کردن و نظم، داروهای مفید و کارسازی برای رفع دلتنگی و ناراحتی هستند.