نه...!

تلف‌‌کردن عمر با کارهای بیهوده و بی‌ارزش، انتقام‌جویی و جرّو‌بحث بی‌فایده... نه.

جمع‌آوری مال و ثروت به قیمت از دست‌دادن سلامتی و سعادت و خواب و آرامش... نه.

فرو‌رفتن در لذّت‌ها و فراهم‌کردن هر آنچه دل می‌خواهد... نه.

ضایع‌کردن اوقات با افراد بیکار، و گذراندن بیهوده‌ی لحظه‌ها‌ی زندگی... نه.

تنبلی در نظافت خانه و مرتّب ‌نکردن آن... نه.

نوشیدنی‌های حرام و دود و سیگار و سایر پلیدی‌ها... نه.

یادآوری مصیبتی که گذشته و فاجعه‌ای که تمام شده و اشتباهی که سر‌زده است... نه.

فراموش‌کردن قیامت و غفلت از عمل برای آخرت و نسیان سختی‌های پیش رو در سفر آخرت... نه.

تلف‌‌کردن پول و دارایی در راه‌های حرام و اسراف در انجام کارهای جایز، و غفلت و کوتاهی در عبادت... نه.