آری...!

لبخند زیبایت که پیام‌آور محبت و دوستی است... آری.

سخن زیبایت که پایه‌گذار دوستی‌های مشروع و دینی است و کینه‌ها را از میان می‌برد... آری.

صدقه‌ای که به بینوایی می‌بخشی و او را شاد می‌کنی و شکم گرسنه‌ای را سیر می‌نمایی... آری.

نشستن برای تلاوت وتدبّر در قرآن و اندیشیدن برای عمل به آن و توبه نمودن و طلب آمرزش... آری.

کثرت ذکر و استغفار، دعای همیشگی و توبه نمودن... آری.

تربیت فرزندان بر اساس دین و آموختن سنّت به آن‌ها و راهنمایی آن‌ها به آنچه برایشان مفید است... آری.

وقار و حجابی که خدا به آن فرمان داده است و راه حفظ و صیانت آبروست... آری.

همنشینی و همراهی با زنان خوب که از خدا می‌ترسند و دین را دوست دارند و به ارزش‌ها احترام می‌گذارند... آری.

نیکی به پدر و مادر ،صله رحم گرامیداشت همسایه و سرپرستی از یتیمان... آری.

مطالعه مفید و خواندن سودمند و استفاده ازکتاب مفید و خوب... آری.