آفرین بر تو

آفرین بر تو ... ای خواهر نماز‌گزار و روزه‌دار و عبادت‌گزار و فروتن.

آفرین بر تو ... ای خواهر با حجاب و متین و با وقار.

آفرین بر تو ... ای خواهر وفادار و امانت‌دار و راستگو.

آفرین بر تو ... ای خواهر صبور و شکیبا و توبه‌کننده و باز‌گشته به راه خدا.

آفرین بر تو ... ای خواهر شکرگزار و مشغول و دعا و آفرین بر تو ای خواهر بیدار.

آفرین بر تو ... ای خواهری که آسیه و مریم و خدیجه را الگوی خویش قرار دادی.

آفرین بر تو ... ای مربّی قهرمانان و ای سازنده‌ی مردان.

آفرین بر تو ... ای پاسدار ارزش‌ها و حافظ آرمان‌ها.

آفرین بر تو ... ای خواهر با‌غیرت و ای آنکه از کارهای حرام دوری می‌نمایی.