اهدا

ـ به هر خواهر مسلمانی که خدا را به عنوان پروردگار، اسلام را به عنوان دین، و محمد ج را به عنوان پیامبر پذیرفته و پسندیده است.

ـ به هر دختر جوان و مسلمانی که راه حق را پیموده و پیام صدق و راستی را به دوش گرفته است.

ـ به هر زن مربی و دعوت‌گری که جهاد تربیت اسلامی را انجام می‌دهد و به خود سازی می‌پردازد و از ارزش‌های خویش صیانت می‌نماید.

ـ به هر مادری که فرزندانش را براساس تقوی تربیت می‌کند و می‌کوشد تا آن‌ها را در چارچوب آموزه‌های سنت نبوی پرورش دهد.

ـ و به هر خواهر غمگین و غم‌زده‌ای این کتاب را تقدیم می‌نمایم و به او می‌گویم: شاد و خوشبخت باش؛ زیرا به زودی موفقیت، تو را در آغوش خواهد گرفت و خداوند، تو را مورد عنایت خویش قرار می‌دهد و پاداشی بزرگ به تو می‌بخشد و گناهانت را می‌زداید.