کمک خواستن (استغاثه)

استغاثه کمک خواستن در وقت شدت را گویند. طوری که انسان در بلای سختی واقع شده و یا در معرض نابودی قرار گیرد سپس بخاطر نجات کمک می‌خواهد. کمک خواستن یکی از انواع دعا‌ها می‌باشد، زیرا یک نوع طلب است و طلب هم دعا است و دعا عبادت است.

کمک خواستن از بندگان در چیزی که فقط در توان اللهأ است شرک اکبر است. اما کمک خواستن از انسان‌های زنده در چیزی که برای آنان میسر و مقدور باشد جایز است. کمک خواستن به قوت و تاثیر و در امور معنوی مانند مرض، بیم و ترس، غرق شدن، تنگی در زندگی و فقر، طلب رزق و روزی و غیره اموری که مخصوص ذات الهی است از کسی دیگری در دفع و حل آن چیزی طلب نمی‌شود. استغاثه یا کمک خواستن بخاطری عبادت شمرده شده که از توان و قدرت بنده بیرون بوده و تنها خداوندأ می‌تواند آن را برطرف نماید، و اگر کسی در وقت شدت و مصایب غیر از خداوندأ استغاثه جوید بدون شک شرک ورزیده است. مانند کسانیکه در وقت شدت و بلا می‌گویند: یا عبدالقادرجیلانی و یا حسین و یا فاطمه و یا رسول اللهج و یا سخی جان! مشکلم بگشا و به دادم برس، وغیره سخنان شرکی که بنده را از دایره اسلام خارج می‌گرداند، زیرا نجات دهنده و مشکل گشا تنها خداوندأ می‌باشد.