صفحه نخست عقاید (کلام) خطاهای خطرناک عقیدتی علاقه بین دعای طلت و دعای عبادت

علاقه بین دعای طلت و دعای عبادت

علاقه بین هر دو نوع دعا، اظهار عاجزی و بندگی بوده و ملزوم یکدیگر‌اند، زیرا لازم است که معبود (اللهأ) مالک نفع و ضرر باشد، و یگانه مشکل کشا ذاتیست که برای جلب نفع و دفع ضرر در دعا‌ها خوانده می‌شود، چنانکه در وقت ترس و یا امید نیز بنده بسوی اوتعالی روی می‌آورد و دعا می‌نماید. پس هر دو نوع دعا لازم و ملزوم یکدیگر بوده، هر دعای عبادت مستلزم دعای طلب می‌باشد و هر دعای طلت و خواستن متضمن دعای عبادت است، به این معنا که دعا کننده باید در برابر پروردگار احساس ذلت و خواری نماید و این خود نوعی از عبادت است.