دعا

دعا از بهترین عبادت‌های است که انسان را به خدایش نزدیک می‌کند. این امر به هر نوعی که باشد اعم از طلب و کمک یا پناه بردن به خداوندأ باعث قرب الهی می‌شود. زیرا این امر بیانگر آنست که بنده، خواهش، امید به ثواب، بیم از عذاب، نیازمندی و عاجزی، و پناه بردن به پروردگار را در خود نهفته دارد. دعا وسیله مظلومان و راهی برای اظهار عجز و ضعف بنده و باعث سعادت در هردو دنیاست.

کسی که مقداری از دعا را به غیر خداوندأ اختصاص دهد، یعنی غیر از اوتعالی چیزی بخواهد که در مقدور بنده نیست، درحقیقت شرک ورزیده است.