صفحه نخست عقاید (کلام) خطاهای خطرناک عقیدتی تبرک جستن به قبر، درخت، سنگ و غیره

تبرک جستن به قبر، درخت، سنگ و غیره

تبرک: یعنی طلب خیر فراوان و دایمی که طبق تصریح نصوص قرآن و سنت، فقط خداوند می‌تواند خیر و برکت عطا کند نه کسی دیگر. پس خداوندأ خودش برکت‌دهنده است و کسیکه بر وی برکت فرود می‌آید مبارک گویند، مثل قرآن کریم، پیامبران و غیره.

اساس برکت: مسلمان در مورد برکت سه امور را باید بداند:

۱- بخشیدن خیر و برکت کار ویژه پروردگار عالم است. پس کسیکه برکت را از غیر اللهأ طلب کند بدون شک با خداوندأ شریکی آورده است.

۲- آنچه از جاها، اقوال و افعالی که در آنها برکت قرار داده شده که نصوص قرآن و سنت برآن دلالت دارد، آنها در ذات خودشان بخشنده برکت نبوده بلکه سبب برکت‌اند.

۳- قرآن کریم و سنت مطهر یگانه مصدری‌اند که برکت در روشنی آنها دریافته می‌شود. از اینرو برای احدی از مخلوقات روا نیست که بگوید: من به فلانی برکت دادم، یا برکت خواهم داد، یا قدوم شما با برکت بود، چرا که کلمه برکت بمنعی خیر کثیر و دایم است که فقط به ذات یکتای اللهأ اختصاص دارد.