دم و دعا خوانی شرعی

دم خواندن بخاطر دفع ضرر تا وقتیکه شرک‌آمیز نباشد اشکالی ندارد، پیامبرج می‌فرمایند: «دم‌های‌تان را بمن نشان دهید، دم خواندن باکی ندارد تا وقتیکه شرک در آن نباشد» [صحیح مسلم]. دم خواندن شرعی عبارت از ورد‌ها و دعا‌های است که بر بیمار خوانده می‌شود که باید خالی از الفاظ شرکی، و با زبان فصیح عربی باشد تا معنای آن فهمیده شود و از قرآن کریم و یا احادیث نبوی و یا از اسما و صفات اللهأ باشد. و متقعد باشد که دم و دعا به تنهایی خود مؤثر نبوده بلکه تأثیر آن به خواست و اداره اللهأ صورت می‌گیرد. همچنان استعمال دواها و وسایل معالجوی مشروع دیگر که سودمند واقع می‌گردد باکی ندارد مشروط بر اینکه خود این وسایل به ذات خودش مؤثر پنداشته نشده تکیه بر آن نشود، بلکه بر سبب ساز آن که الله تعالی است اتکا شود و از او تعالی شفا طلب گردد. بنده باید بر این باور باشد که هر وسیله قوی و پیشرفته‌ای جز به خواست و اراده خداوندأ نمی‌تواند مؤثر واقع شود. زیرا همه چیز مرتبط به قضا و قدر خداوندأ است که بدون آن هیچ کاری انجام پذیر نیست.