صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی باب سوم: در رتبه‌بندی سنت در قانون‌گذاری اسلامی

باب سوم: در رتبه‌بندی سنت در قانون‌گذاری اسلامی

و در آن سه فصل موجود است

فصل اول: در مرتبه سنت با کتاب – قرآن

فصل دوم: چگونه قرآن شامل سنت می‌شود.

فصل سوم: در نسخ سنت به قرآن و قرآن به سنت