طعن دوم: پیدایش و اصل ابو هریره

ابوریه می‌گوید علاوه بر اختلاف در اسم ابو هریره علماء از نشأت و تاریخ قبل از اسلام او چیزی نمی‌شناسند،جز آنچه که خود ذکر کرده است،از قبیل اینکه با گربه کوچکی بازی می‌کرده و اینکه فقیر و بینوا بوده و در مقابل خوراک شکمش به مردم خدمت کرده است و تمام آنچه از اصل ابو هریره شناخته می‌شود آنست که او از عشیره سلیم بن فهم از قبیله ازد سپس از شعب دوس است. هرگز گمان نبرده‌ایم و سراغ نداریم انسانی را که احترام خودش را رعایت کند و مدعی علم و معرفت باشد اما در ترور شخصیت یک صحابی نامدار که شهرت او بر معاصران خود و نسل‌های هم آمده بعد از خودش مخفی نیست، خود را در معرض این موضعگیری مغرضانه قرار دهد و به مانند این گفتاری که از او نقل کردیم کسی یافت نمی‌شود که اینگونه بی‌شرمانه سخن رانده باشد. وجواب این طعن هم اینست.

۱- همانا او از قبیله دوس است و این قبیله قبیله‌ای شناخته شده و دارای شرف و ارزش ویژه‌ای در میان قبیله‌های دیگر عرب است.

۲- قطعاً تودۀ بزرگ اصحاب جز عدۀ کمی از آن‌ها که شمار آنان زیاد نمی‌باشد هیچ شناختی دربارۀ زندگی آنان در زمان جاهلیت و قبل از اسلام در دسترس نیست زیرا همۀ عرب‌ها در زمان جاهلیتشان گمنام و در حصار جزیره العرب قرار داشتند، به اوضاع جهانیان اهتمام نمی‌ورزیدند و جهانیان هم به احوال آنان اهتمامی نشان نمی‌دادند مگر در اموریکه مربوط به بازرگانی می‌شد که پیوسته کاروان‌های تجاری درکنار شهر‌هایشان در گذر بود. پس زمانی که اسلام آمد و خداوند با نهادن بار رسالت خود بر دوش آنان آن‌ها را شرفیاب گردانید می‌بینیم برای هر یک از آنان تاریخی نوشته می‌شود و یرای هر یک از کارهایی که انجام داده‌اند از آنان سخن به میان می‌آید و راویانی پیدا می‌شوند که اخبارشان را جستجو می‌کنند و دارای شاگردانی می‌شوند که از آنان دانش و هدایت را نقل می‌کنند پس آیا در این مورد‌شان ابو هریره از‌شان و مقام انبوه صحابه متفاوت است و به چه دلیل عدم شناخت تاریخ او در زمان جاهلیت به ارزش او ضرر می‌رساند و از موقعیت او در اسلام می‌کاهد و ابوهریره کدام آیه را در کتاب خداوند یافته است که بیان می‌دارد کسی که تاریخ قبل از اسلامش شناخته نشود واجب است مقام او را کاهش دهیم و از ارزش او کاسته شود و باید نسبت به احادیثی که او از رسول خدا روایت می‌کند شک کرد؟ خداوندا تو از هر چیز پاک و مبرا هستی این بهتانی است بس بزرگ.

۳- و اگر خواسته باشیم در مورد تاریخ هزاران صحابی که در حجة الوداع که شمارۀ آنان به صد و چهارده هزار نفر می‌رسید چنانکه بعضی از محققین ذکر کرده‌اند از ابوریه بپرسیم آیا برای آنان جز ده بیست نفری از آن‌ها قبل از اسلام تاریخی شناخته شده است؟ حتی آنانی هم که دارای تاریخ هستند تاریخ آنان از یکی دوسطر تجاوز نمی‌کند آیا جز از آن بیست نفری که دارای تاریخ هستند نزد ابو ریه بقیه بی‌اعتبار و کوچک و هیچ ارزش و مقامی ندارند آیا اینست تحقیق علمی که هیچکس تا بحال بر سبک او تار سخن نبافته است همچنانکه ابوریه در مورد خود ادعا کرده است.