صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی چه کسانی از زهری روایت کرده‌اند و احادیثش را تخریج...

چه کسانی از زهری روایت کرده‌اند و احادیثش را تخریج نموده‌اند؟

افراد فراوانی از او روایت کرده‌اند که مشهورترین آن‌ها عبارتند از: امام مالک، ابوحنیفه [۲۴٧]، عطاء بن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز، ابن عینیه، لیث بن سهد، اوزاعی و ابن جریج، و کسانی همچون امام بخاری و مسلم احادیث او را تخریج کرده‌اند، و کتاب‌های چهارگانه‌ی سنن [سنن ابو داوود، نسائی و...] «موطا» امام مالک، امام شافعی و امام احمد در مسندشان، و مسند هیچ محدثی و حافظ حدیثی از تخریج احادیث او خالی نیست و بلکه هیچیک از ابواب حدیثی نیست مگر اینکه یک حدیث یا اثر و یا نظری از امام زهری در آن نقل شده است.

[۲۴٧] این مطلب در نسخه‌ی خطی کتاب «طبقات محدثین» جلال الدین سیوطی هم ذکر شده است.