صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی تمجید علما از او به خاطر گستره‌ی دامنه‌ی علمی او

تمجید علما از او به خاطر گستره‌ی دامنه‌ی علمی او

امام ذهبی در تذکره‌ی خویش و حافظ ابن عساکر در تاریخش از لیث بن سعد نقل می‌کنند که گفت: «هرگز عالمی که در تمام زمینه‌ها صاحب نظر باشد همانند زهری ندیده‌امام زهری، مثلاً اگر در مورد تمایل و رغبت به دین سخن بگوید، می‌گویی به جز این سخن شایسته‌ی این موضوع نیست، و اگر در مورد قرآن و سنت سخن بگوید به طور جامع و کامل سخن می‌گوید».

امام مالک روایت کرده که ابن شهاب وارد شهر مدینه شد و دست ربیعه را گرفته وارد «بیت الدیوان» شدند وقتی نزدیک عمر شد ابن شهاب از آن جا بیرون آمد در حالیکه می‌گفت: در مدینه فردی همانند ربیعه را سراغ ندارم، و ربیعه هم وقتی خارج شد می‌گفت: گمان نمی‌کنم کسی به جایگاه علمی ابن شهاب برسد.

عمرو بن دینار پس از اینکه مدتی طولانی همراه ابن شهاب (زهری) بود گفت: «به خدا سوگند هرگز به مانند این مرد قریشی ندیده‌امام زهری. [از نظر علم و آگاهی دینی].