صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی شهرت امام زهری به عنوان عالمی برجسته و علاقه‌ی مرد...

شهرت امام زهری به عنوان عالمی برجسته و علاقه‌ی مردم به او

امام زهری بعد از مشکلات زمان کودکی و تحمّل سختی‌هایی از قبیل شب زنده‌داری و سیر و سفر و رسیدن به خدمت علماء دیگر در میان مردم غریب و ناشناخته نبود، و پس از این که مردم به هوش و استعداد ذهنی او و استواری در امور، و امانتداری، و صداقت در علم ایشان پی بردند آوازه‌اش در مناطق گوناگون پیچید و مردم از هر سو به سوی او می‌آمدند تا حدیث ایشان را یادداشت کنند.

امام مالک می‌گوید: «اگر زهری وارد مدینه می‌شد هیچیک از علمای آن شهر در مورد مسائل اسلامی سخن نمی‌گفت تا اینکه زهری از آن شهر خارج می‌شد و تعداد علمای مدینه به ٧۰ تا ۸۰ نفر می‌رسید ولی کسی به نزد آن‌ها نمی‌رفت و همگی به طرف ابن شهاب می‌رفتند هرچند او از نظر سنی از آن علما کوچکتر بود ولی به دور او جمع می‌شدند».