صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی امام زهری و جایگاه او در تاریخ اسلامی

امام زهری و جایگاه او در تاریخ اسلامی [۲۴۴]

قبل از اینکه به رد اتهام‌های این مستشرق نسبت به امام زهری بپردازیم، همان کاری را می‌کنم که در مورد ابوهریره انجام دادم، چون او (گلدزیهر) به بیان راز شهرت ابوهریره در تاریخ ما پرداخت. پس من به بیان نظرات دانشمندان ما در مورد او، و جایگاه واقعی ایشان در تاریخ، می‌پردازم، تا به هنگام مقایسه تفاوتی قطعی و اساسی میان تهمت‌ها و نسبت‌های ناروایی که این مستشرق به امام زهری نسبت می‌دهد [و آنچه ما در مورد او بیان می‌کنیم] روشن شود.

[۲۴۴] تاریخ زندگی امام زهری را از منابع فراوانی که بیشتر آن‌ها به صورت نسخه‌ی خطی و در کتب خانه‌های عمومی بودند بیرون آوردیم، از مشهورترین این منابع می‌توان به: تاریخ ابن عساکر، جرح و تعدیل ابن ابی حاتم، تاریخ اسلام ذهبی و طبقات محدثین سیوطی، اشاره نمود و البته علاوه بر این منابع از: تذکره الحفاظ ذهبی، تهذیب ابن حجر، تهذیب الأسماء و اللغات از امام نووی و... استفاده شده است.