عمرو بن عبید:

سپس امام ابو منصور از «عُمرُویه» می‌گوید که آنان پیروان عمرو بن عبید می‌باشند: در این بدعت عمرو از واصل تندتر رفته و هر دو گروه از جنگجویان جنگ جمل را فاسق می‌خواند و شهادت هیچکدام از آن دو گروه را نمی‌پذیرد. این بود که قدریه (معتزله) بعد از واصل و عمرو در این مساله دچار اختلاف و تفرقه شدند. در این میان نظام و معمر و جاحط در مورد شرکت کنندگان در جنگ جمل رای و نظر واصل را درست می‌دانند و حوشب و هاشم الأوقص معتقدند که: در میان آنان رهبران نجات یافته و پیروان‌شان هلاک و نابود گشته‌اند [۱۲۸].

[۱۲۸] همان منبع – صحه ٧۲.