مقدمه

وقتی که سنت وارد آن نبرد خشن گردید، هر چند که ظفرمند و یاری شده از آن خارج شد، اما طبیعی است که جراحات و زخم‌های کوچکی از آن نبرد برداشت. ولی(این جراحات اندک) تاثیری بر هستی و زندگی و توان آن نداشته و نخواهد داشت همانا سنت در دوران‌های مختلف با دشمنیهای فراوان از طرف بعضی از مسلمانان و نیز با شبهاتی که آنان در استفاده از سنت به عنوان یکی از منابع قانونگذاری ایجاد نموده‌اند روبرو گشته است.

به امید خدا در فصل‌های آتی به تفصیل و بطور واضح در این مورد سخن خواهیم گفت.