باب دوم

در خصوص شبهات وارده بر سنت در دوران‌های مختلف.

و این باب شامل هفت فصل است که به ترتیب عبارتند از:

فصل اول: جایگاه سنت نزد شیعه و خوارج.

فصل دوم: جایگاه سنت نزد معتزله و متکلمین.

فصل سوم: جایگاه سنت نزد کسانی که در گذشته منکر حجیت سنت بودند.

فصل چهارم: جایگاه سنت نزد کسانی که در عصر حاضر منکر حجیت سنت هستند.

فصل پنجم: جایگاه سنت نزد کسانی که منکر حجیت خبر آحاد می‌باشند.

فصل ششم: جایگاه سنت نزد شرق شناسان.

فصل هفتم: جایگاه سنت نزد بعضی از نویسندگان جدید.