باب اول

شامل چهار فصل

فصل اول: معنی سنت و تعریف آن

فصل دوم: جعل حدیث و برخی مباحث مربوط به آن

فصل سوم: تلاش‌های علما برای رویارویی با پدیده‌ی جعل حدیث

فصل چهارم: نتایج این تلاش‌ها