صفحه نخست تاریخ اسلام زنان کرد در تاریخ اسلامی «أم محمّد دختر یوسف هکاری‌»

«أم محمّد دختر یوسف هکاری‌»

او نیز محدّثه است.

و جزء اوّل از «موافقات‌» أبی عبدالله محمّد پسر عمر، و همچنین جزء دوم از «موافقات‌» نجیب عبداللطیف را شنیده که أبی طاهر استخراج کرده است، و این در سال ٧۱۴ هجری بوده است.

* * *