«قطلومک دختر محمّد أیوبی‌»

ایشان دختر ناصر الدین محمّد پسر إبراهیم فرزند أبی بکر پسر یعقوب فرزند ملک عادل سیف أبی بکر پسر أیوب پسر شاذی فرزند مروان أیوبی دمشقی و خواهر شمس محمّد است.

در سال ٧۴۴ هجری به دنیا آمد.

او نیز محدّثه است.

و در محضر نفیسه دختر ابن الخبّاز، عبدالغالب ماکسینی و عبدالرحیم پسر أبی السیر بوده و از آنها شنیده است.

محدّثین بسیاری به او اجازۀ حدیث داده‌اند و احادیث زیادی را بازگو کرده است.

علماء و فضلای زیادی نیز، همچون ابن موسی و أُبی در سال ۸۱۵ هجری از او شنیده‌اند.

إمام سخاوی می‌گوید: شیخ ما نامش را در «معجم‌» خود آورده و گفته‌: او به ما اجازۀ حدیث داده است.

سرانجام در دمشق وفات یافت.

گفته شده که‌: بسیار عمر کرد و هرگز ازدواج ننمود.

* * *