صفحه نخست تاریخ اسلام زنان کرد در تاریخ اسلامی «فاطمه دختر إبراهیم هکاری‌»

«فاطمه دختر إبراهیم هکاری‌»

این محدّثۀ گرانقدر، اخبار و شرح حالش در هیچ مصدری، به جز «الدرر الکامنة‌» ابن حجر عسقلانی نیامده است.

و تنها همین مطالب را ذکر کرده است‌:

فاطمه دختر إبراهیم پسر داود فرزند نصر هکاری کردی است.

در سال ۶۸۳ هجری به دنیا آمد.

و در محضر فخر المشایخ بوده و نزد او علم حدیث را فرا گرفته است.

شیخ ما «عراقی‌» از او شنیده است.

و در رمضان سال ٧۵۸ هجری وفات یافت.

و در نسخۀ دیگر «الدرر» آمده که‌: به فاطمۀ حنبلی اجازۀ حدیث داده شد.

... به همین جهت او محدثه‌ای بزرگ بوده... و به علمای بزرگی هم اجازۀ حدیث داده است.