«زینب دختر سلیمان أسعردی‌»

زینب دختر سلیمان پسر إبراهیم فرزند رحمة الاسعردی، مادر عبدالله است.

پدرش خطیب شهر «بیت لهیا» است. علم حدیث را نزد «بوصیری‌» یاد گرفت و دارای مذهب حنبلی بود.

دخترش زینب، شیخ ذهبی بوده است.

او از ابن زبیدی، شمس أحمد پسر عبدالواحد بخاری، ابن صباح و علی پسر حجاج سلفی، «احادیث صحیح‌» را شنیده است.

محدّثین بسیاری به او اجازۀ حدیث داده‌اند.

امام سیوطی در کتاب «حسن المحاضرة»، در بابی، تحت عنوان‌: «ذكر من كان بمصر من الـمحدِّثين الذين لـم يبلغوا درجة الحفظ والـمنفردين بلعوِّ الاسناد» از ایشان یاد کرده است.

و بالاخره در ماه ذی القعدة سال ٧۰۵ هجری وفات یافت و بیش از ۸۰ سال عمر کرد...

مصادر و مآخذی که از آنها استفاده شده است‌:

- تبصیر المنتبه ۱۲/۴۶.

- تذکرة الحفاظ ذهبی ۴/۱۴٧٩.

- حسن المحاضرة ۱/۳۸٧.

- الدرر الکامنة ۲/۲۱۲.

- شذرات الذهب ۶/۱۲.

- مرآة الجنان ۴/۲۴۱.

* * *