«جویریه دختر أحمد هکاری‌»

جویریه دختر أحمد پسر أحمد فرزند حسین پسر موسک فرزند موسی هکاری است.

کنیۀ او «أم الهنا» می‌باشد.

در چهارم ماه رمضان، سال ٧۰۴ هجری به دنیا آمد.

بسیار متدین و نیکوکار بوده است.

راویان زیادی داشته است.

او از أبی الحسن پسر صواف، بخشی از احادیث نسائی و مسند حمیدی را شنیده است.

همچنین از علی پسر عیسی فرزند قیم، احادیث استخراج شدۀ إسماعیلی و جزء سفیان را شنیده است.

از نور ثعلبی، کتاب «البعث‌» ابن أبی داود و دیگران را شنیده است.

از شریف موسی، صحیح مسلم را شنیده است.

از ابن شحنۀ و ستّ الوزراء نیز، صحیح بخاری را دریافت کرده است.

از حسن پسر عمر کردی، «مسند» عبد و الدارمی طائی، و «عقل‌» داود پسر محبر و دو مجلس از «أمالی‌» حرفی، و جزء سوم از «فوائد» علی پسر خزیمۀ را شنیده است.

از جلال پسر طباع نیز، «الفرج بعد الشدة‌» ابن أبی الدنیا را شنیده است.

گفته شده که احادیث و شنیده‌هایش را به طور مستمرّ و مکرّر تکرار می‌کرد، و نیز بسیار عمر کرده است.

أبوجعفر پسر کویک درباره‌اش مطالبی را در کتابش نوشته و نامش را در ردیف شیوخ خود آورده است. او مدّتی قبل از جویریه وفات یافت.

ابن حجر می‌گوید: بعضی از شیوخ ما و بسیاری از نزدیکان ما، از او شنیده‌اند.

و بالاخره در تاریخ ۲۲ صفر، سال ٧۸۳ هجری وفات یافت.

مصادر و مآخذی که از آنها استفاده شده است‌:

- الدرر الکامنة ابن حجر ۲/۸۱-۸۲.

- شذرات الذهب ۶/۲۸۰.

* * *