«أسماء دختر أحمد هکاری‌»

أسماء، دختر أحمد پسر أحمد فرزند حسین پسر موسک هکاری است.

او خواهر «جویریه‌»- کسی که شرح حالش خواهد آمد- می‌باشد.

او نیز محدّثه است.

در سال ٧۱۵ هجری به دنیا آمد.

در مجلس أحمد پسر إدریس فرزند مزیز الخموی مسلسل حضور می‌یافت‌: صدر بلوی این مطلب را بیان کرده است.

و در مجلس ابن عساکر نیز دربارۀ فضل ماه مبارک رمضان شرکت یافته است‌: مکی پسر علان از این مطلب خبر داده است.

در قاهره علم حدیث را آموخت.

از کسانی که از او شنیده‌اند، می‌توان أبوحامد پسر ظهیرۀ بعد از سال ٧٧۰ هجری را نام برد.