هـ- مصادرتاریخ:

۱۸- التاریخ الاسلامی، محمود شاکر طبع: المکتب الاسلامی.

۱٩- تاریخ کامل - ابن اثیر، طبع: انتشارات اساطیر ایران.

۲۰- تاریخ سیاسی اسلام، د/ حسن ابراهیم حسن.

۲۱- تاریخ طبری – محمد بن جریر طبری، ترجمهء ابو القاسم پاینده، طبع: انتشارات آساطیر ایران.