نمونه‌های بارزآن:

۱- ابن سینا را دنیا به عنوان برزگترین فزیک‌دان، و کتاب‌اش را عالی‌ترین مرجعۀ طبابت می‌شناختند.

۲- ابن حبان فزیک‌دان نامور مسلمان تا سرحدی پیش‌رفت که علم او ریشۀ علوم فضایی جهان گردید.

۳- ابوریحان بیرونی در دومین هزارۀ میلادی بزرگترین ستاره‌شناس عصر بود.

۴- الزهراوی جراح بزرگ عصر محسوب می‌شد.

پس می‌توان شواهد متعددی از این قبیل رجال برجسته و متفکرین اسلام را اعم از علماء و فقهاء و دانشمندان دیگر در بخش‌های مختلف زندگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و رهبری و غیره... بیان کرد.

ولی این رسالۀ کوچک گنچایش همه را ندارد.