صفحه نخست عقاید (کلام) نقش دین در جامعه فصل چهارم: نمونهء تطبیق دین در اجتماع:

فصل چهارم: نمونهء تطبیق دین در اجتماع:

راجع به تطبیق دین این موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد:

اشتباه و دفع آن.

سوال و جواب.

پس دوای این درد چیست؟

۱- نمونهء اول زمان انبیاء:

نمونهء عدالت اجتماعی در زمان پیامبر.

حالا قضاوت کنید؟

۲- نمونهء دوم زمان خلفای راشدین:

الف- زمان خلافت ابوبکر صدیقس.

ب- زمان خلافت عمر فاروقس.

۱- نمونهء عدالت راجع به شخص خلیفه.

۲- نمونهء عدالت راجع به فامیل خلیفه.

۳- نمونۀعدالت راجع به والیان، کارمندان، قضات.

۴- نمونهء عدالت راجع به مسلمان‌ها و عام مردم:

الف- شب‌ها در اطراف مدینه گزمه می‌کرد.

ب- برخورد خلیفه با پیرمرد یهودی.

ج- مقرری (معاش) بر اطفال.

محل قضاوت.

۳- نمونهء سوم زمان تابعین: