۶- وظیفهء مشاور

۱- مشورهء مشاور باید مطابق به واقعیت‌های عینی و علمی باشد.

۲- از جملهء وظائف مهم مشاور این است که آنچه را که درآن فلاح و رستگاری می‌بیند اظهار کند، والا در وظیفهء خود خیانت کرده است.

چنانچه پیامبر ج می‌فرماید:

«وَمَن اَشَارَ إلی أخیهِ بأَمرٍ یَعلَمُ أَن الرُشدَ فِي غَیرِهِ فَقَدخَانَهُ».

یعنی: خیانت کرده است آنکه مشوره دهد به برادرش در کاری که می‌داند کامیابی در غیر آن است. مشکاة، ابوداود.

۳- حفظ امانت: مشاور و اهل شوری باید امانتدار باشند، به خاطریکه پیامبر ج می‌فرماید:

«اَلمُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ» یعنی: مشاور باید مؤتمن و امانتدار باشد. ترمذی، کتاب الادب، باب: ۵۸ - و ابوداود.