۴- فوائد شوری

در مشوره فوائد زیادی است که بعض آن قرار ذیل است:

۱- دریافت راه حلّ و معقول و بهتر موضوع.

۲- اشتراک مردم در تعین سرنوشت‌شان.

۳- اعتماد در بین آمر و مأمور [حکومت و رعیت].

۴- رفع اختلاف در بین حاکم و محکوم.

۵- اتحاد در بین حکومت و رعیت.

۶- استفادهء مشاورین از نظرات یکدیگر.

٧- ارزش افراد، درک میزان دوستی و دشمنی.

۸- تآسیس روش بهتر برای دیگران.

٩- دانشمندی می‌گوید:

با صاحبان تخصص و دانشمندان مشوره کن؟ زیرا که آن‌ها برایت مجانی می‌دهند، آنچه را که به بهائی گران به دست آوردند.

الشوری (ص/۱۴۸) از: د/ عبدالله احمد .