صفحه نخست عقاید (کلام) نقش دین در جامعه اصل دوم: تصامن اجتماعی «احساس مسؤلیت»

اصل دوم: تصامن اجتماعی «احساس مسؤلیت»

تضامن اجتماعی در حقیقت یکی از لوازم اخوت دینی است باید که افراد یک جامعهء اسلامی احساس و شعور مسؤلیت مشترک را به خود پیدا کرده مسؤلیتی را که در برابر دیگران دارد رعایت نماید، و تکالیف‌شان را حسب توان خود به دوش گیرد، یعنی با دیگران معاونت کند و انتظار معاونت دیگران را نیز داشته باشد.

و این احساس در حقیقت یکی از قوانین لازمی جامعهء با فرهنگ و مترقی شناخته می‌شود، کمال و سعادت جامعه به آن مُرتبط است.

و از عوامل مؤثر بقاء، عزت، شرافت، اسلامی و ملی یک ملت شناخته می‌شود، این تضامن دارای دو بخش است.

۱- بخش مادی .

۲- بخش معنوی .