تکوین جامعۀ اسلامی

در تأسیس و تکوین جامعهء اسلامی چیزهائی که منافی عالمی و بین المللی‌بودن اسلام باشد اساس قرار داده نشده است مانند: قومیت، جنسیت، نژاد، زبان، زمان، مکان، محیط، سمت، و غیره بلکه اجتماع اسلامی بر این چهار اصل آتی بنا نهاده شده است که با هر عصر و زمان سازگار و نزد تمام افراد بشر مورد قبول و تائید است که این چهار اصل قرار ذیل است:

۱- اخوت اسلامی.

۲- تضامن اجتماعی.

۳- عدل.

۴- شوری.

به خاطر وضاحت موضوع دلایل هریک را از قرآن کریم و احادیث نبویج ذکر می‌‌کنیم: