صفحه نخست عقاید (کلام) نقش دین در جامعه موضوع اول- محتویات رساله:

موضوع اول- محتویات رساله:

رسالۀ حاضر به یک مقدمه وفصول چهارگانه تقسیم گردیده:

فصل اول: معنی لغوی و اصطلاحی واژۀ دین و اسلام.

فصل دوم: نقش دین در زندگی انسان‌ها.

فصل سوم: نقش دین درجامعهء اسلامی.

فصل چهارم: نمونۀ تطبیق دین در اجتماع.