مشخصات کتاب

نقش دین در جامعه
تأليف:

نعمت الله وثیق