مآخذ

قرآن کریم

۱- ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد صحیح ابن حبان، (بیروت: الرساله، ۱٩٩۳)

۲- ابن منظور لسان عرب، طبع دوم (بیروت: دار أحیا تراث اسلامی، ۱٩٩۲)

۳- الخطیب، شیخ ولی الدین ابو عبدالله محمد بن عبدالله مشکات المصابیح (کوئته: مکتبه حنیفه کانسی رود، ب ت)

۴- العسال، عبدالکریم النظام الاقتصادی فی السلام اهدافه ومبادئه طبع اول، (قاهره: مکتبه هبه، ۱٩٧٧)

۵- القضاعی، ابوعبدالله محمدبن سلامه بن جعفر مسندالشهاب، (بیروت: موسسه الرساله، ۱٩۸۶م

۶- الهیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الروائد، (بیروت: دارابن دارالکتاب العربی، ۱۴۰٧هـ ق)

٧- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، (بیروت: دارابن کثیر، ۱٩۸٧)

۸- بخاری، محمدبن اسماعیل صحیح البخاری، (بیروت: دارالفکر، ب ت)

٩- بیان، سیدجان، درمان فقرازنگاه قرآنکریم، (پشاورمرکزنشارتی میوند، ۱۳۸۰)

۱۰- زحیلی، وهبه الفقه الاسلامی وادلته، کویته مکتبه رشیدیه، ب ت

۱۱- زیدان، عبدالکریم، فرد وحکومت درشریعت اسلام، (تهران: نشراحسان ۱۳٧۸هـ ش)

۱۲- سابق، السید فقه السنه، (بیروت: دارالکتاب العربی، ۱٩٩۸م)

۱۳- سبحانی، جعفرر مز پیروزی مردان بزرگ، (ایران: ۱۳۴٧هـ ق)

۱۴- شوکانی، محمدبن علی بن محمد نیل الاوطار، (بیروت: دارالفکر، ۱٩٩۰م)

۱۵- صدیقی، محمدبن علان دلیل الفا الحین لطرق ریاض الصالحین، (بیروت دارالفکر، ۱٩٧۴م)

۱۶- صنعانی، محمدبن اسماعیل سبل السلام، طبع چهارم، (قاهره: مطبعه البانی، ۱٩۶۰م)

۱٧- عسقلانی، احمدبن علی بن حجر فتح الباری، (بیروت: ب ت)

۱۸- عمید، حسن فرهنگ عمید، (تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶٩هـ ش)

۱٩- قرضاوی، یوسف دورنمای جامعه اسلامی، (تهران: نشراحسان۱۳٧۱هـ ش)

۲۰- قرضاوی، یوسف عبادت در اسلام، (تهران نشر احسان، ۱۳٧۸هـ ش)

۲۱- قرضاوی، یوسف نقش ایمان درزندگی(تهران: نشراحسان، ۱۳٧٩هـ ش)

۲۲- قرضاوی، یوسف نیت واخلاص، (تهران: نشراحسان، ۱۳٧٩ هـ ش)

۲۳- قرضاوی، یوسف مشکلة الفقر وکیف عالجها الإسلام، (بیروت: انتشارات امیرکبیر، ۱۳٧۱هـ ش)

۲۴- محمد، معین فرهنگ فارسی، (متوسط) (تهران:موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳٧۱ هـ ش)

۲۵- مقدسی، عبدالرحمن بن قدامه مختصر منهاج القاصدین، (بیروت دارالهجره، ۱٩۸٩م)

۲۶- نووی، یحی بن شرف ریاض الصالحین، (کراچی: آرام باغ قدیمی کتابخانه، ب ت)

۲٧- نیشاپوری، مسلم بن حجاج صحیح مسلم، (بیروت: داراحیاءالتراث العربی، ۱٩٩۰م)

۲۸- نیشاپوری، محمدبن عبدالله المستدرک علی الصحیحین، (بیروت: دارالکتاب العلمیه، ۱٩٩۰)