كاركردن

اگر نظام آفرینش را کاملاً بررسی نمایم در می‌یابیم که خداوند جهان را براساس حرکت و کار قرار داده است و سیر تکاملی موجودات را برین پایه استوار نموده است. از کره خورشید تا کوچک‌ترین موجوادات این جهان اگر حرکت و تحول و تغییر خود را آنی بازدارند، مشاهده خواهیم کرد که حداقل گوشه از این نظام آفرینش باعث اختلال می‌گردد، بنابرین انسان که موجودی از موجودات این جهان پهناور است نباید در چنین یک صحنه‌ایی بی‌تلاش و بیکار بماند.