اندازه نفقه اقارب:‌

اسلام نفقه را که بر ذمه قریب مالدار و ثروت‌مند واجب گردانیده است حد و اندازه معینی ندارد، زیرا حاجات مردم نظر به اختلاف زمان و مکان و عرف و امکانات و توانایی انفاق گران فرق می‌کند، کسی متوسط الحال و کسی حالتش خوب است، بنابرین در اندازه نفقه قدرت منفق و حاجت منفق علیه مدار اعتبار است، اما آنچه را فقهاء در مورد نفقه به صراحت ذکر کرده‌اند شامل اشیای ذیل است:‌

ـ لباس زمستانی و تابستانی که مناسب این دو فصل باشد.

ـ مسکن و جای بودباش و لوازم از اثاث و فرش خانه.

ـ خادم برای کسی که خدمت جان خود را کرده نمی‌تواند.

ـ متاهل ساختن کسی که خواهان آنست.

ـ نفقه زوجه و عیال متزوج.

علامه بن قدامه مقدسی می‌گوید: نفقه قریب به اندازه کفایت داده شده و بنابر حاجت واجب است، پس به اندازه داده شود که حاجتش برآورده گردد. (۲۳ص۶۲و۶۳)