شرایط نفقه اقارب:

برای واجب شدن نفقه اقارب ذی رحم محرم از نظر فقهاء شرایط ذیل مدارا عتبارست:

- این که صاحب قرابت باشد فقیر و عاجز از کسب باشد یعنی توانایی انجام کار را نداشته باشد قسمی که صغیر و یا مریض و یا نابینا و یا مونث باشد و این نفقه به طبقه اناث و صغیران موقوف نیست بلکه آنعده از بزرگسالان که توانایی کار و کسب را ندارند نیز نفقه آن‌ها بدوش اقارب متمول‌شان است. (۱۰ص٧۴۲٧ج۱۰)

اتحاد دین: نفقه فقیر وقتی بالای اقارب غنی و سرمایه دارش لازم می‌گردد که هردو پیرو دین مقدس اسلام باشند، اگر فقیر و یا اقارب وی دارای ادیان مختلف باشند، نفقه فقیر بالای قریب غنی وی لازم نیست چنانچه از یگدیگر میراث برده نمی‌توانند. اما مخارج زن، پدر، مادر از این حکم مستثنی است.

قریبی که نفقه بذمه وی لازم می‌گردد تنگ دست نباشد، زیرا درین صورت خودش در موقفی قرار دارد که با وی کمک صورت بگیرد تا آن که به دیگران کمک نماید. (۱۰ص٧۴۲۸ج۱۰)

از آنچه که تا اکنون تذکر رفت واضح می‌شود احیای صلهء رحم و احساس مسؤلیت اقارب متمول در مقابل نزدیکان تا حد اکثر جلو فقر و گرسنگی را و در نتیجه را‌های گدایی و سوال‌گری را مسدود می‌سازد. اگر فقیری اقاربی که مخارج مالی‌اش را پوره کرده بتواند نداشته باشد و یا اصلاً اقارب نداشته باشد از نظر دین مقدس اسلام همه مصارف و مخارج آن به ذمه بیت المال مسلمین است.