مولفة القلوب:

‌آ‌ن‌ها عبارت از افرادی بودند که در صدر اسلام از طرف پیامبر ج بنابر مصالحی که مد نظر داشت و ایجاب می‌کرد به ایشان سهم از زکات پرداخته می‌شد ولی در این زمان راجع به سهم ایشان در مصارف زکات و دادن حصه زکات را به آن‌ها نزد علما آراء ذیل موجوداست.

فقهاء مذهب امام ابوحنیفه و مذهب امام مالک (رحهم الله) به این نظر‌اند ‌که حصه مولفة القلوب از زکات بعد از وفات و رحلت پیامبر ج ساقط گردیده است، زیرا خداوند اسلام را عزت و غلبه نصیب کرده است، علتی که پیامبر ج به خاطر آن به غیر مسلمانان از مال زکات می‌داد تشویق و تالیف دل‌های‌شان به اسلام بود و بعد از وفات پیامبر ج خلفای راشدین به آن‌ها سهم از مال زکات نپرداخته‌اند. اما عده دیگر از علماء را عقیده بر این است که سهم آن‌ها در زکات باقی است و باید پرداخته شود. (۱۰ص۱٩۵۵ج۳)