موظفین جمع‌آوری زکات (عاملین):

هدف از عاملین و یا موظفین جمع‌آوری آن گروپ عامله‌اند که در جمع‌آوری تنظیم و توزیع زکات مسولیت دارند که از طرف دولت بایشان این وظیفه سپرده شده از مال زکات به آن‌ها به منزله یک کارمند دولت حقوق پرداخته می‌شود.